Aviso legal

O titular deste portal é a Deputación de Lugo, con NIF P-2700000-I, domicilio en Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo, e teléfono 982 26 00 00.
Propiedade intelectual e industrial
O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á Deputación de Lugo e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos
A Deputación de Lugo non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. A Deputación de Lugo tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.
A Deputación de Lugo resérvase o dereito para realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando  os contidos publicados ou o deseño do portal.
A Deputación de Lugo non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Reprodución de contidos
Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. Con todo, os contidos que sexan considerados como datos abertos na Sede electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, poderán ser obxecto de reprodución nos termos previstos pola lexislación e normativa aplicable.

Sede electrónica
De acordo co establecido polo artigo 7 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a Deputación de Lugo responsabilízase da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da súa Sede electrónica (https://sede.deputacionlugo.org).

Portal de transparencia
A través da información publicada no portal de transparencia, a Deputación de Lugo atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

Lei aplicable
A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

This site is registered on wpml.org as a development site.